THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 

Tên chứng khoán:                Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

Mã chứng khoán:                 BLT

Loại chứng khoán:              Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch:            10.000 đồng

Sàn giao dịch:                       UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng:     27/04/2021

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Địa điểm thực hiện:   Hội trường Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

557-559 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 05/2021

Công ty sẽ có thông báo/giấy mời cụ thể.

- Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả SXKD, công tác quản trị năm 2020, kế hoạch 2021;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty và Kiểm toán độc lập năm 2020;

- Tờ trình thông qua:

+ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;

+ Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

+ Điều lệ Tổ chức và hoạt động; quy chế quản trị, quy chế HĐQT, quy chế BKS;

- Miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;

- Và một số nội dung khác…

Bài viết liên quan