Định Hướng Phát Triển

Định hướng phát triển:

- Liên tục phát triển, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, giữ vững uy tín thương hiệu BIDIFOOD.

- Tôn trọng lợi ích khách hàng, lợi ích cổ đông và lợi ích người lao động

- Thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị Nhà nước giao. 

Bài viết liên quan