THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2019, ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019

và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 Tên chứng khoán:                Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

Mã chứng khoán:                 BLT

Loại chứng khoán:              Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch:            10.000 đồng

Sàn giao dịch:                       UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng:     16/04/2020

a- Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phần ( 01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán:    18/05/2020

b- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (dự kiến):     14h00 ngày 24/04/2020

(Công ty sẽ có thông báo/giấy mời cụ thể đến cổ đông)

- Địa điểm thực hiện:   Hội trường Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

557-559 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định

(Tài liệu sẽ được đăng tải tại trang thông tin điện tử: bidifood.vn, mục Cổ đông).

Chi tiết vui lòng tải tài liệu đính kèm.

Bài viết liên quan